Regulamin

Niniejszy Regulamin reguluje zasady związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego www.biolandia.com.pl 
 
§1
DEFINICE
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
Cookies – oznacza dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Klient.
Dni robocze – dni niebędące sobotą, niedzielą, ani żadnym dniem wolnym w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28).
Dostawca – dalej również „Przewoźnik”, podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, w celu dokonywania dostawy przesyłki (Towarów) : Poczta Polska S.A oraz firma kurierska DPD
Dostawa - oznacza czynność faktyczną, która polega na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w zamówieniu.
Hasło – ciąg znaków literowych i numerycznych, konieczne do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji, wykorzystywany w celu zabezpieczenia konta Klienta w Sklepie Internetowym.
Klient – Kupujący, którym może być pełnoletnia osoba fizyczna (Konsument), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży, umowę świadczenia usług drogą elektroniczną lub korzysta z innych usług Serwisu zwany dalej również „Kupującym” lub „Usługobiorcą”.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto (Konto Klienta) – wirtualna przestrzeń w Sklepie Internetowym www.biolandia.com.pl uruchamiana przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, w której po rejestracji za pomocą hasła, Klient otrzymuje możliwość skorzystania z dodatkowych funkcji i możliwości Serwisu.
Login Klienta (login) – będący jednocześnie adresem aktywnej poczty e-mail, który wraz z hasłem konieczny jest do uzyskania dostępu do konta Klienta.
Rejestracja – jednorazowa, dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, które wymagane jest w celu korzystania z dodatkowych funkcji i możliwości Serwisu.
Sklep Internetowy – serwis internetowy działający za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.biolandia.com.pl dalej także jako „Sklep” lub „Serwis”, za pośrednictwem którego, Klient może składać zamówienia, a także korzystać z pozostałych usług Serwisu. Właścicielem i administratorem Sklepu jest Paulina Sokołowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Biolandia Paulina Sokołowska z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 40/24.
Sprzedawca – zwany również zamiennie „Sprzedającym” lub „Usługodawcą” Paulina Sokołowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Biolandia Paulina Sokołowska z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 40/24, NIP: 9372484200, Regon : 365884625, e-mail sklep@biolandia.com.pl , telefon kontaktowy +48 502-611-400.
Użytkownik – osoba odwiedzająca serwis, poszukująca informacji o ofercie oraz o działalności Sklepu Internetowego.
Towar – rzecz ruchoma przedstawiona przez Sprzedawcę za pomocą Sklepu, będąca przedmiotem umowy sprzedaży.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówieniowego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem umowy sprzedaży.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Towary oferowane przez Sprzedawcę.
Usługa elektroniczna – działanie świadczone przez Sprzedającego (Usługodawcę) drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu.
Zapłata – oznacza zaksięgowanie należności wynagrodzenia z tytułu umowy sprzedaży na rachunku bankowym Sprzedawcy.
Kodeks cywilny – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16 poz. 23 z późn.zm.).
Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst. jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego www.biolandia.com.pl.
 
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów Konsumentów, jak i do pozostałych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego z zastrzeżeniami wynikającymi z treści niniejszego Regulaminu w tym m.in. wskazanymi w § 6 i § 10, Regulaminu.

2. Usługi elektroniczne tj. prowadzenie Konta oraz Formularza Zamówieniowego świadczone są na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego www.biolandia.com.pl jest sprzedaż Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w tym między innymi kosmetyków naturalnych z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość oraz świadczenie usług o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Za pomocą Serwisu Sprzedawca umożliwia Klientom składanie zamówień na Towary dostępne w Sklepie oraz zawiera umowy sprzedaży Towarów na odległość, oferuje usługę prowadzenia Konta, informuje Klientów o bieżącym statusie Zamówienia na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, udziela Klientom informacji na temat Towarów dostępnych w jego ofercie.

5. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.

6. Wszystkie użyte na stronie Sklepu nazwy Towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów i podlegają ochronie na mocy obowiązujących przepisów prawa.

7. Wszystkie zdjęcia Towarów znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie i rozpowszechnianie, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Właściciela Serwisu jest bezwzględnie zabronione.

8. Wszystkie ceny Towarów dostępnych na stronie Sklepu są podawane w polskich złotych i mają wartość brutto ( z podatkiem VAT), ale nie zawierają kosztów dostawy. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

9. Aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane, konieczne jest wypełnienie odpowiednich pól w Formularzu Zamówieniowym, a następnie zaakceptowanie przez Niego warunków Regulaminu Sklepu Internetowego. Złożenie przez Klienta oświadczenia o treści: „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych do celów określonych w Regulaminie” jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

10. Wszystkie informacje zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.biolandia.com.pl, zdjęcia i opisy Towarów wraz z oznaczeniem ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

11. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą jest otrzymanie od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

12. Celem prawidłowego korzystania z Serwisu wskazuje się następujące wymagania sprzętowe :
- Połączenie z siecią Internet,
- Posiadanie urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym Responsive Web Design, umożliwiającym uruchomienie graficznej przeglądarki internetowej,
- Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych (Opera, FireFox, Chrome  powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript i mechanizm cookies,
- Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
- Korzystanie z serwisu możliwe jest również za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

13. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało:
- system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
- skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
- zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa.

14. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnianie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Konta w Serwisie.

15. Jeżeli Klient zarejestrował się w Serwisie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim.

16. Klient, Użytkownik w szczególności zobowiązany jest do:
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionych informacji handlowych, podejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, Użytkownika,
- korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, i postanowieniami Regulaminu,
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

17. Klienci, Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz  nieodpłatnie za pośrednictwem zakładki "Regulamin" zamieszczonej na stronie głównej Sklepu, a także poprzez sporządzenie jego wydruku.

18. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach z zastrzeżeniem § 10 ust. 9, w tym odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wskazówek zamieszczonych na opakowaniach oraz ulotkach informacyjnych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia Towarów niezgodnie z tymi wskazówkami, ani też za skutki niezastosowania się do tych wskazówek oraz ostrzeżeń.
 
§ 3
REJESTRACJA KONTA KLIENTA, FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY
 
1. Klient może dokonać bezpłatnej, dobrowolnej, jednorazowej rejestracji w Sklepie Internetowym www.biolandia.com.pl w celu utworzenia Konta, aby korzystać z dodatkowych funkcji i możliwości Serwisu.

2. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu w polu z napisem „Rejestracja”.

3. Użytkownik podaje wówczas swoje dane osobowe oraz
- Login będący jednocześnie adresem poczty elektronicznej (e-mail)
- Hasło (ustalane indywidualnie)

4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, który należy kliknąć aby dokończyć proces rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta i dokonywania w nim zmian swoich danych podanych podczas rejestracji.

5. Po uzyskaniu dostępu do Konta, Klient ma dostęp do takich funkcji jak zarządzanie swoimi danymi osobowymi, kontrolowanie i zarządzanie stanem bieżącego zamówienia (zmiana ilości lub rodzaju towaru znajdującego się „w koszyku”), wgląd w historię zakupów, otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych.

6. Kupujący może w każdym czasie zrezygnować ze świadczenia na jego rzecz usługi elektronicznej, poprzez usunięcie konta ze Sklepu na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.                                                 
7. Rejestracja Konta jest dobrowolna i nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie www.biolandia.com.pl.

8. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówieniowy świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

9. Korzystanie z Formularza Zamówieniowego rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie kilku kolejnych czynności tj. wypełnienia Formularza Zamówieniowego - podania swoich danych osobowych, podania adresu wysyłki, wyboru formy płatności i dostawy oraz zatwierdzeniu złożonego zamówienia poprzez kliknięcie w pole „Zamów z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.
 
§ 4
PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 
1. Każdy Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym www.biolandia.com.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Zamówienia w sklepie realizowane są w dni robocze od 9-17.

3. Zamówienia składane są na dwa sposoby :
- Poprzez rejestrację oraz założenie konta w Sklepie Internetowym (nie ma konieczności powtórnego podawania danych osobowych przy kolejnych zamówieniach)
- Za pomocą Formularza Zamówieniowego

4. Klient chcący złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym postępuje wg następujących kroków:
a. Kompletuje w wirtualnym koszyku wybrane Towary poprzez kliknięcie pola z napisem „Do koszyka”. 
b. Po zakończeniu zakupów klika w zakładkę „Koszyk”
c. Po kliknięciu w zakładkę „Koszyk” widoczna jest ilość zamówionych Towarów oraz ich łączna kwota należności brutto.
d. Klient chcący kontynuować zakupy musi kliknąć w pole z napisem „Kontynuuj”,
e. Na tej podstronie wyświetlają się trzy możliwości - "Zakup bez rejestracji", "Zarejestruj się" "Zaloguj się". Klikając w odpowiednie pole, Klient odsyłany jest do podstrony umożliwiającej odesłanie do formularza zamówieniowego bez rejestracji, dobrowolną rejestrację oraz założenie konta lub zalogowanie się do już istniejącego konta. Następnie Klient dokonuje wyboru formy płatności i dostawy.
f. Po wyborze formy płatności oraz dostawy wyświetla się kwota należności brutto plus koszt dostawy.
g. Kupujący, chcąc zatwierdzić złożone zamówienie klika pole z napisem „Zamów z obowiązkiem zapłaty”.
h. Sprzedawca po otrzymaniu złożonego zamówienia, wysyła do Kupującego na adres e-mail podany w Formularzu Zamówieniowym, bądź przypisany do założonego konta wiadomość, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji co jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży.
i. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 pkt. 4 lit. „h” niniejszego regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie Towaru, brak Towaru w magazynie), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego poprzez przekazanie informacji o nieprzyjęciu zamówienia do realizacji i zwróci Kupującemu niezwłocznie uiszczoną przez niego kwotę w związku z brakiem możliwości realizacji zamówienia.

6. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia na Towar w cenie promocyjnej w przypadku wyczerpania asortymentu, o czym zamawiający zostanie powiadomiony drogą mailową (informacja o nieprzyjęciu zamówienia do realizacji).
 
§ 5
PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARU
 
1. Wszystkie ceny Towarów dostępnych na stronie Sklepu są podawane w polskich złotych i mają wartość brutto ( z podatkiem VAT) ale nie zawierają kosztów dostawy. Koszty te zostaną dodane w momencie gdy Kupujący będzie składał zamówienie znajdując się na odpowiedniej do tego podstronie Sklepu.

2. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny i odbywa się w godzinach wskazanych w § 4 ust. 2 Regulaminu po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną ze Sprzedawcą.

3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zamówione Towary:
       
a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy
 
                      nr konta: 49 1050 1070 1000 0092 3426 0132

b) za pośrednictwem serwisu płatności Przelewy24
płatność online przelewem albo kartą płatniczą

c) za pobraniem: zapłata następuje przy odbiorze przesyłki

4. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym:
a) w przypadku przedpłaty przelewem na konto Sprzedawcy wysyłka będzie realizowana dopiero po wpłynięcia zapłaty za Towar;
b) przy przedpłacie przelewem za pomocą systemu Przelewy24 realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru Towaru, podania błędnego adresu dostawy.
 
6. W przypadku nieodebrania przesyłki wysłanej z płatnością "za pobraniem", Klient zostanie obciążony kosztami nadania do niego paczki oraz zwrotu jej do firmy Biolandia.

7. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD (Dostawców). Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji plus przewidywany czas dostawy od 1-5 dni roboczych. Przy czym opłaty za wysyłkę wynoszą odpowiednio:
             
   (Paczka Express) -24h, przy małych miejscowościach czas ten może ulec wydłużeniu
 
a) Przy przedpłacie przelewem na konto Sprzedawcy: 13,50(brutto)
b) Przy przesyłce płatnej przy odbiorze: 17,50 zł(brutto)
 
  (Paczka+) -48h
 
a) Przy przedpłacie przelewem na konto Sprzedawcy: 11,00 zł (brutto)
b) Przy przesyłce płatnej przy odbiorze: 15,00 zł (brutto)
 
Firma kurierska (1-2dni robocze) 
 
a) Przy przedpłacie przelewem na konto Sprzedawcy: 14,00 zł (brutto)
b) Przy przesyłce płatnej przy odbiorze: 19,00zł (brutto)
  
8. Koszt dostawy może ulec zmianie w przypadku produktów o niestandardowych gabarytach i/lub większej wadze.
 
9. Koszty dostawy są zawsze wyraźnie wskazane podczas składania Zamówienia, przy czym koszt dostawy Towarów o łącznej wartości powyżej 99 brutto przy płatności przelewem (przedpłata) albo za pośrednictwem Przelewy24.pl są pokrywane przez Sprzedawcę.

10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.

11. Zamówienia są zrealizowane tylko wtedy, gdy adres dostawy jest na terenie Polski.
 
§ 6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KONSUMENTA
ZWROT TOWARU
 
1. Niniejszy paragraf reguluje zasady zwrotu towaru przez Klientów będących Konsumentami.

2. Na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta Klient Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. W takim przypadku należy czytelne wypełnić oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, która znajduje się TUTAJ Formularz Zwrotu i przesłać na adres e-mail: sklep@biolandia.com.pl bądź wysłać listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy 43-300 Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 40/24.

3. W przypadku wysłania informacji o odstąpieniu od umowy listem poleconym, aby zachować termin wystarczy wysłać oświadczenie do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki tj. od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta bądź osoby trzecią, która odebrała przesyłkę pod adresem wskazanym przez Konsumenta. Uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Liczy się data nadania listu poleconego przez Konsumenta.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

5. Konsument odsyła Towar na swój koszt (ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru) a Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu umowy, zwrócić Konsumentowi koszt ceny Towaru oraz koszt dostawy Towaru poniesiony przy Dostawie Towaru do Klienta.

6. Jeżeli Klient Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności o których mowa w ust. 5 powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później jak w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze zwracany Towar. Towar należy zwrócić na adres siedziby Sprzedawcy : 43-300 Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 40/24.

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sklep zwraca się z prośbą do Konsumenta, który odstąpił od umowy sprzedaży na odległość o należyte opakowanie Towaru, w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprzefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
§ 7
REKLAMACJA
 
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, za wady fizyczne i prawne towaru (rękojmia) w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem § 10 ust. 7 Regulaminu.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna istnieje wówczas gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy,

5. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, niemniej jednak Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności względem Klienta jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży

6. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

9. Jeżeli sprzedany Towar ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację:
a) żądać usunięcia wady albo
b) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo
c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

10. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, wówczas Sprzedawca może jednak wymienić wadliwy Towar na wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.

12. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

13. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

14. Przy ocenie nadmierności kosztów – o których mowa w ust. 10 i ust. 12 powyżej, uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

15. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

16. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
a) w formie pisemnej na adres siedziby Sklepu 43-300 Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 40/24.
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@biolandia.com.pl
c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy w godzinach wskazanych w § 4 ust. 2 po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną ze Sprzedawcą
 
17. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

18. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy na adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 40/24. Prośba o dostarczenie Towaru, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Towaru i ponownego zamontowania Towaru po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561¹ Kodeksu cywilnego.

19. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar na adres siedziby Sprzedawcy: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 40/24.
 
§ 8
ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas nieokreślony.

2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

3. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@biolandia.com.pl lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 40/24. Usługodawca dokonuje usunięcia Konta w terminie do 5 dni od daty otrzymania oświadczenia o którym mowa w ust. 3 powyżej od Usługobiorcy

4. Usługodawca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji w terminie 14 dni przed planowaną datą rozwiązania umowy skutkującą usunięciem Konta Klienta.

5. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
 
§9
DANE OSOBOWE
 
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Paulina Sokołowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Biolandia Paulina Sokołowska z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 40/24, NIP: 9372484200, Regon : 365884625.

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Serwisie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Serwisu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji zamówień i umowy sprzedaży. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

4. Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych, w tym w celu wysyłania informacji handlowych. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym w trakcie rejestracji konta lub w Formularzu Zamówieniowym w trakcie składania zamówienia.

5. Przetwarzając dane osobowe Klientów Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwowych w związku z toczącymi się postępowaniami.

7. Klient podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie całkowicie dobrowolnie, mając jednak na względzie, że bez uzyskania niezbędnych danych osobowych Klienta realizacja zamówienia jest niemożliwa.

8. Sklep Internetowy www.biolandia.com.pl dokłada wszelkich starań aby zapewnić poszanowanie prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych swoich Klientów.

9. Klientowi przysługują uprawnienia wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do treści swoich danych, prawo żądania aktualizacji danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej Ustawy.
 
§10
POSTANOWIENIA REGULAMINU OBOWIĄZUJĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 
1. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa Sprzedawca wprowadza odrębne zasady współpracy z Klientami nie będącymi Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku wskazanym w pkt. 2 powyżej może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru Dostawcy, przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. W razie przesłania Towaru do Klienta, który nie jest Konsumentem za pośrednictwem Dostawcy, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

8. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9. Odpowiedzialność wobec Klienta nie będącego Konsumentem bez względu na jej podstawę prawną za wyjątkiem wyłączonej odpowiedzialności z tytułu rękojmi o której mowa w ust. 7 powyżej oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ograniczona jest do kwoty jaką Klient uiścił za Towar, Sprzedawca (Usługodawca) nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści względem Klienta (Usługobiorcy).

10. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. W przypadku roszczeń reklamacyjnych lub innych roszczeń Kupującego względem Sprzedawcy, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiazywania sporów w tym uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu, do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu, ponadto w każdym czasie Klient może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Ponadto Sprzedający informuje, iż Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

2. Sprzedawca może w każdym czasie zmienić Regulamin przez udostępnienie w Serwisie jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od ósmego dnia po dniu zastąpienia starego Regulaminu nowym chyba, że nowy Regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Sprzedawca zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Serwisie pod linkiem „Regulamin” przez okres jednego miesiąca. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego Regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się Regulamin w wersji pierwotnie obowiązującej

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. Usługa Elektroniczna – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat Usługobiorca będący  Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst. jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922).

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2017 r.
 
KOPIOWANIE ORAZ UDOSTĘPNIANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU NA INNYCH STRONACH INTERNETOWYCH JEST BEZWZGLĘDNIE ZABRONIONE I WIĄŻE SIĘ Z KONSEKWENCJAMI PRAWNYMI
Dołącz do naszego mailingu!